Spring naar content

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Nsecure
1. Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Nsecure: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nsecure
B.V., gevestigd te Barendrecht;
klant: iedere persoon aan wie Nsecure een aanbod tot het sluiten van een
overeenkomst doet of heeft gedaan en/of iedere persoon met wie
Nsecure een overeenkomst sluit of heeft gesloten;
persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid;
partijen: Nsecure en de klant;
overeenkomst: elke overeenkomst tussen partijen, strekkende tot het leveren van
producten en/of diensten en/of software door Nsecure aan de klant
en/of het verrichten van enige andere prestatie door Nsecure ten
behoeve van de klant, elke wijziging of aanvulling van deze
overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen
van Nsecure daaronder begrepen.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar de klant op enig moment en op
enigerlei wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in enige uiting
van de klant, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Bedingen die van deze voorwaarden en/of de overeenkomst afwijken, zijn uitsluitend
bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend en
gelden slechts voor het desbetreffende geval. Aan afwijkende bedingen als hier
bedoeld kan de klant geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
2.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Nsecure,
maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders, respectievelijk alle
personen die voor Nsecure werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de
uitvoering van een overeenkomst door Nsecure zijn ingeschakeld, respectievelijk alle
personen voor wier handelen of nalaten Nsecure aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.5 Indien Nsecure in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden
nageleefd, brengt dit niet mee dat Nsecure het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te
verlangen.
2.6 Nsecure is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de
overeenkomst.
2.7 Indien Nsecure een overeenkomst sluit met twee of meer personen, zijn deze jegens
Nsecure steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor alle
verbintenissen die voor de klant uit de overeenkomst voortvloeien.
2.8 Ingeval deze voorwaarden worden opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands en
er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van de voorwaarden, zal
de Nederlandse tekst bindend zijn.
2.9 Indien een deel van de overeenkomst of van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar
is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze
voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan,
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen
hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of
vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

3. Aanbiedingen; totstandkoming en duur overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Nsecure zijn vrijblijvend. Nsecure heeft het recht haar
aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een
aanvaarding door de klant die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het
aanbod van Nsecure, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw
aanbod van de klant. Een overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe
aanbod tot stand indien Nsecure dit schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt.
3.2 Alle aanduidingen van getallen en maten in aanbiedingen van Nsecure of
overeenkomsten en de bijlagen daarbij gelden slechts bij benadering.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken
nadat Nsecure de aanvaarding door de klant heeft ontvangen en Nsecure haar aanbod
gedurende deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Nsecure de overeenkomst
schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt, dan wel (c) Nsecure een begin maakt
met de uitvoering van de overeenkomst.
3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders voortvloeit uit de aard van
de overeenkomst, worden overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde
tijd. Partijen hebben het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde te
beëindigen met een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden. Opzegging dient altijd
schriftelijk te geschieden.

4. Overdracht rechten en verplichtingen
4.1 Nsecure is te allen tijde bevoegd haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen.
4.2 Het is de klant niet toegestaan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nsecure, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden
verbonden.

5. Meerwerk
5.1 Nsecure zal op verzoek van de klant de door deze aangegeven veranderingen in de
opdracht uitvoeren, mits Nsecure deze wijzigingen redelijkerwijs uitvoerbaar acht.
Nsecure mag voor zulke veranderingen een meerprijs in rekening brengen. Indien
partijen geen overeenstemming bereiken over de meerprijs, is Nsecure niet gehouden
de aangegeven veranderingen door te voeren.
5.2 Nsecure heeft voorts het recht om gedurende de uitvoering van werkzaamheden
meerwerk in rekening te brengen dat het gevolg is van onjuiste informatie van de klant
omtrent de aard van de overeengekomen levering van producten en/of diensten en/of
software, daarmee verband houdende werkzaamheden, de door de klant te leveren
medewerking, dan wel het in gebreke zijn van de klant dienaangaande.

6. Prijzen en vergoedingen
6.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen en
vergoedingen in euro’s weergegeven en zijn deze exclusief omzetbelasting en andere
belastingen en heffingen.
6.2 De prijzen en vergoedingen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de kosten van
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
materialen, licenties, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen en andere
arbeidsvoorwaarden, alsmede valutakoersen. Indien in deze factoren na het sluiten van
de overeenkomst doch voor de levering van de producten en/of diensten en/of software
een wijziging optreedt zonder dat Nsecure daarop in redelijkheid invloed kan
uitoefenen, heeft Nsecure het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door
te berekenen.
6.3 De prijzen en vergoedingen worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de
wijziging van het prijsindexcijfer voor cao-lonen per maand inclusief bijzondere
beloningen voor particuliere bedrijven, meer in het bijzonder SBI 27-35
Metaal/Elektrotechnische industrie (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijzen en vergoedingen worden
berekend volgens de formule: de gewijzigde prijzen en vergoedingen zijn gelijk aan
de geldende prijzen en vergoedingen op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met
het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de
kalendermaand waarin de prijzen en vergoedingen worden aangepast, gedeeld door
het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de
kalendermaand waarin de prijzen en vergoedingen worden aangepast. Deze
aanpassing vindt niet plaats indien zij een verlaging van de laatst geldende prijzen en
vergoedingen tot gevolg zou hebben, zulks onverminderd de bevoegdheid van
Nsecure om per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin aanpassing
achterwege is gebleven en zo vervolgens weer jaarlijks per 1 januari een aanpassing
op basis van voormelde formule toe te passen.

7. Betaling
7.1 Betaling van facturen van Nsecure dient op de door Nsecure aangegeven wijze te
geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als
schriftelijk is overeengekomen. Betaling dient steeds onvoorwaardelijk te geschieden,
zonder korting, aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde ook.
De klant zal geen eigenbeslag doen leggen.
7.2 Klachten met betrekking tot een factuur van Nsecure dienen binnen 7 dagen na de
datum van die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan Nsecure kenbaar
te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de factuur
onherroepelijk als juist te hebben aanvaard.
7.3 De klant is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van
de betalingstermijn. Indien de klant met enige betaling in verzuim is, zijn alle
vorderingen van Nsecure op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.
7.4 Tijdens zijn verzuim is de klant over de openstaande vorderingen een vertragingsrente
van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
7.5 Bij buitengerechtelijke invordering is de klant, naast de hoofdsom en de
vertragingsrente, de werkelijk door Nsecure gemaakte incassokosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met
een minimum van € 125), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere
tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven €
60.000.
7.6 De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch
integraal voor rekening van de klant zijn indien deze geheel of in overwegende mate in
het ongelijk wordt gesteld.
7.7 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Nsecure zal de klant een gehele
of gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel voor eigen rekening genoegzame zekerheid stellen voor de nakoming van zijn verbintenissen. Onder genoegzame zekerheid
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Nsecure opeisbare
bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van
de door de klant verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van
10% voor rente).
7.8 Nsecure is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook
verschuldigd is aan de klant of enige aan de klant gelieerde persoon (“de klant c.s.”) te
verrekenen met de bedragen die Nsecure of enige aan haar gelieerde persoon (“Nsecure
c.s.”) uit welken hoofde ook te vorderen heeft van de klant c.s. De hier bedoelde
bevoegdheid tot verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet
afdwingbaar is en indien de prestatie die Nsecure c.s. te vorderen heeft niet
beantwoordt aan haar schuld.

8. Levertijd, levering
8.1 De door de Nsecure opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen
nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Overschrijding van deze levertijden
doet geen recht op schadevergoeding ontstaan, noch het recht voor de klant om de
overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. Nsecure zal niet zijn gebonden door enige
afspraak tussen de klant en toeleveranciers/dienstverleners van Nsecure, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot afspraken en/of toezeggingen omtrent levertijden.
8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden producten geleverd vanaf het
magazijn van Nsecure (“ex works”, conform de laatste versie van de Incoterms). Het
risico gaat over op de klant zodra Nsecure de producten in haar magazijn ter
beschikking van de klant heeft gesteld. Nsecure is bevoegd, doch nimmer verplicht, de
producten in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De klant is
verplicht de producten af te nemen binnen 5 (vijf) dagen nadat deze te zijner
beschikking zijn gesteld. Als de klant de producten niet of niet tijdig afneemt, is hij
zonder ingebrekestelling in verzuim en is Nsecure onverminderd haar overige rechten
bevoegd de overeenkomst te ontbinden en de klant aan te spreken tot
schadevergoeding.
8.3 Wanneer Nsecure speciaal voor de klant software (waaronder begrepen updates) heeft
ontwikkeld, zal Nsecure de software aan de klant leveren conform de schriftelijk
vastgelegde specificaties en, indien dit schriftelijk is overeengekomen, de software
installeren en implementeren.
8.4 Het moment waarop overeengekomen diensten worden voltooid of, indien sprake is van
een duurovereenkomst waarbij diensten bij herhaling worden verricht, elk moment van
de voltooiing van die herhaalde dienst, geldt als het moment van de levering van de
diensten.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Nsecure behoudt zich de eigendom voor van geleverde producten totdat de prijs
hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige
vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Nsecure tegen de klant heeft of zal
verkrijgen.
9.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag deze de
producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
9.3 De klant verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te
cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nsecure.
Dit cessie- en verpandingsverbod heeft zowel verbintenis- als goederenrechtelijke
werking. De klant verbindt zich er verder toe de vorderingen tegen zijn afnemers op het
eerste verzoek van Nsecure op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Nsecure te
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verbintenissen jegens
Nsecure uit welken hoofde ook.
9.4 Indien de klant tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij
Nsecure goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Nsecure
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten op kosten van de
klant terug te (doen) nemen. Hiertoe zal de klant alle medewerking verlenen. De klant
doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten
en zal geen beslag doen leggen op de producten. Na terugneming van de producten zal
de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn
dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en
de overige schade van Nsecure.

10. Conformiteit, onderzoek en klachten
10.1 Behoudens voor zover de klant verdere rechten kan ontlenen aan een voor de geleverde
producten geldende fabrieksgarantie, is de onderstaande regeling van toepassing met
betrekking tot conformiteit, onderzoek en klachten.
10.2 Nsecure staat er uitsluitend voor in dat de geleverde producten op de datum van de
levering geschikt zijn voor een normaal gebruik zoals in de productomschrijving of
gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Nsecure staat er niet voor in dat de producten
geschikt zijn voor een bijzonder gebruik, tenzij de klant Nsecure voor of bij het sluiten
van de overeenkomst heeft geïnformeerd over het door hem beoogde bijzondere
gebruik en Nsecure schriftelijk heeft gegarandeerd dat de producten ook voor dit
bijzondere gebruik geschikt zijn.
10.3 De klant is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de producten nauwkeurig te
onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de overeenkomst
beantwoorden.
10.4 Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan Nsecure te worden gemeld
en binnen 24 uur schriftelijk te worden bevestigd onder nauwkeurige opgave van de
aard van de tekortkoming. Klachten over onzichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen
nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden,
doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na de aflevering, schriftelijk aan Nsecure te
worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken. In geval van
overschrijding van de genoemde klachttermijnen kan de klant zich er niet meer op
beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.
10.5 Klachten ter zake van geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te
vermijden afwijkingen zijn niet-ontvankelijk. Eveneens niet-ontvankelijk zijn klachten
die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig
gebruik; een ander dan normaal gebruik; gebruik in strijd met de documentatie;
oorzaken die van buitenaf komen; door of namens de klant aan de producten
aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.
10.6 De klant zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking
verlenen. Indien de klant geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of
niet meer mogelijk is, is zijn klacht niet-ontvankelijk.
10.7 Indien de klacht van de klant, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal
Nsecure na overleg met de klant zorg dragen voor een van de volgende remedies:
aflevering van het ontbrekende; herstel van de producten; vervanging van de producten
door andere soortgelijke, maar niet noodzakelijk identieke producten; dan wel
aanpassing van de prijs. Nsecure zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid
hebben. Voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, vermindering
van de prijs daaronder begrepen, is goedkeuring van Nsecure vereist.
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
10.8 De klant is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van
de producten te zorgen. Het staat de klant niet vrij de producten te retourneren voordat
Nsecure daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Wanneer Nsecure er in geval van
retournering toe overgaat de producten op te slaan, geschiedt dit voor rekening en risico
van de klant. Uit deze opslag kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de
retournering worden afgeleid.
10.9 Indien de klant zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde regels en Nsecure
niettemin een klacht in behandeling neemt, dienen haar inspanningen te worden
aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige verplichting of
aansprakelijkheid.
10.10Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1
jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

11. Opschorting, ontbinding
11.1 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de overeenkomst
en/of deze voorwaarden toekomen, is Nsecure bevoegd haar verbintenis op te schorten
dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de
overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) de klant een verbintenis die voor hem voortvloeit
uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
en/of (b) Nsecure goede grond heeft om te vrezen dat de klant in de nakoming van een
of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten; en/of (c) de klant in staat van
faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan de klant, al dan niet
voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten
aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard
of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van de klant wordt geliquideerd of op
zaken van de klant executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet
binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
11.2 Indien het verzuim van de klant op grond van zowel de wet als de overeenkomst als
deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Nsecure in het in lid 1 onder
(a) van dit artikel bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst dan nadat zij de klant een schriftelijke aanmaning
heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming
binnen deze termijn is uitgebleven.
11.3 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Nsecure is
zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op de klant
onmiddellijk en geheel opeisbaar.

12. Vertrouwelijke informatie
12.1 De klant is ermee bekend dat de geleverde producten, diensten en software
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Nsecure of haar licentiegevers
bevatten (het “vertrouwelijke materiaal”). De klant verbindt zich ertoe het
vertrouwelijke materiaal geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in
gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor dit hem ter
beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in
de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de producten, diensten en
software behoeven te gebruiken. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden
beschouwd indien door Nsecure niet uitdrukkelijk het tegendeel is gemeld.
12.2 Na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen, ongeacht op welke grond, is de
klant verplicht het gebruik van het vertrouwelijke materiaal direct te beëindigen.
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014

13. Medewerking klant
13.1 De klant zal op eerste verzoek van Nsecure steeds alle door Nsecure gewenste of
benodigde medewerking verlenen teneinde Nsecure in staat te stellen de
overeengekomen prestatie te verrichten.
13.2 Wanneer voor het gebruik van door Nsecure geleverde producten, diensten en/of
software het gebruik van programmatuur en/of apparatuur van derden noodzakelijk is,
zal, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Nsecure hiervoor zorg draagt, de klant
zorg dragen voor de aanschaf, al dan niet in overleg met Nsecure, van deze
programmatuur en/of apparatuur. Nsecure garandeert niet dat de door haar geleverde
producten, diensten en/of software geschikt zijn voor gebruik in samenhang met andere
dan de door Nsecure aangegeven (versies van) hardware en programmatuur van derden.
13.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig
of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Nsecure staan of indien de
klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Nsecure in ieder geval
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht om de daardoor
voor haar ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

14. Onderhoud
14.1 Indien voor de door Nsecure geleverde producten en/of software een
onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding voor de
software onderhoud is inbegrepen, zal de klant overeenkomstig de gebruikelijke
procedures van Nsecure, die door Nsecure aan de klant ter kennis zullen worden
gebracht, de in de producten en/of software geconstateerde fouten gedetailleerd aan
Nsecure melden.
14.2 Nsecure garandeert niet dat de door haar geleverde software zonder onderbreking of
fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
14.3 Nsecure kan haar gebruikelijke tarieven en de door haar gemaakte kosten van herstel in
rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of
van andere niet aan Nsecure toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur of
apparatuur door anderen dan Nsecure is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren
gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
14.4 Wanneer Nsecure aan de klant nieuwe versies ter beschikking stelt van bestaande
programmatuur, vervalt iedere onderhoudsplicht ten aanzien van de oude versie.

15. Helpdesk
Wanneer schriftelijk is overeengekomen dat Nsecure helpdeskservices zal verlenen, zal
Nsecure zich tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00,
behoudens in Nederland algemeen erkende feestdagen) inspannen om te reageren op
aan haar telefonisch of per e-mail gemelde klachten en/of problemen en om de klant te
ondersteunen bij het verhelpen daarvan.

16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst
ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites,
databestanden, apparatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten
uitsluitend bij Nsecure, haar licentiegevers of haar toeleveranciers.
16.2 Indien Nsecure bereid is tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan
een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien
van specifiek voor de klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,
apparatuur of andere materialen, over zal gaan op de klant, tast dit het recht of de
mogelijkheid van Nsecure niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende
onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie,
werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige
beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich
zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele
eigendom het recht van Nsecure aan om ten behoeve van zichzelf of een derde
ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van
de klant zijn of worden gedaan.
16.3 Op voorwaarde dat de klant Nsecure onmiddellijk in kennis stelt van tegen hem
gerichte aansprakelijkheidsstellingen of rechtsmaatregelen die gebaseerd zijn op de
stelling dat door Nsecure geleverde producten, diensten en/of software inbreuk maken
op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, zal Nsecure (naar haar
keuze) verweer voeren en de kosten dienaangaande voor haar rekening nemen. Deze
vrijwaring is niet van toepassing indien de klant wijzigingen in de door Nsecure
geleverde producten, diensten en/of software heeft aangebracht of heeft doen
aanbrengen, of deze gebruikt op een andere wijze dan door Nsecure is voorgeschreven.
16.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze voorwaarden, is Nsecure jegens de
klant niet op enige andere wijze dan in dit artikel omschreven aansprakelijk voor
(schade wegens) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
16.5 De klant zal Nsecure vrijwaren voor aanspraken van derden inhoudende dat het
aanwezig hebben of gebruiken van door de klant aan Nsecure ter beschikking gestelde
producten (waaronder gegevens en -verzamelingen) inbreuk maakt op rechten van die
derden. In een dergelijk geval zal de klant alle door Nsecure direct of indirect als
gevolg van een dergelijke aanspraak gemaakte kosten aan Nsecure vergoeden, de
kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.

17. Persoonsgegevens en gegevensverwerking
17.1 De klant garandeert dat hij bij de eventueel door hem verzamelde en bewerkte
persoonsgegevens heeft gehandeld conform de wettelijke bepalingen. De klant zal
Nsecure vrijwaren voor aanspraken van derden inhoudende dat Nsecure
persoonsgegevens op onrechtmatige wijze voorhanden heeft, openbaar maakt of heeft
gemaakt, en/of anderszins op onrechtmatige wijze bewerkt of heeft bewerkt.
17.2 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van door Nsecure
geleverde producten, diensten en/of software worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de
klant. De klant staat er jegens Nsecure voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de
verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig
recht van een derde. De klant vrijwaart Nsecure tegen elke rechtsvordering van derden,
uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de
overeenkomst.
17.3 Indien Nsecure op grond van de overeenkomst gehouden is in een vorm van
informatiebeveiliging te voorzien, zal deze beveiliging beantwoorden aan de
specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen. Nsecure staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder
alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging
in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op
de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de
beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
17.4 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van
computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, is Nsecure gerechtigd de klant
toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Nsecure is gerechtigd toegewezen
toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De klant behandelt de toegangs- en
identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde
personeelsleden kenbaar. Nsecure is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die
het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt
gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van opzet of
bewuste roekeloosheid van Nsecure of tot haar bedrijfsleiding behorende
leidinggevende ondergeschikten.

18. Gebruiksrecht software
18.1 Nsecure verleent aan de klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en nietsublicentieerbare recht om de door Nsecure of derden ontwikkelde, aan de klant ter
beschikking gestelde, software te gebruiken binnen het eigen bedrijf of organisatie op
één verwerkingseenheid, met dien verstande dat Nsecure met betrekking tot software
die door derden is ontwikkeld slechts een gebruikrecht verleent voor zover Nsecure het
recht heeft de desbetreffende software in (sub)licentie te verstrekken. De klant zal de
software niet ter beschikking van derden stellen en/of in gebruik geven behoudens
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nsecure.
18.2 De klant zal zich onthouden van het verrichten van handelingen die betrekking hebben
op decompilatie, disassemblering en/of “reverse engineering” van welke aard dan ook
met betrekking tot de door Nsecure of derden ontwikkelde software. De klant verplicht
zich, indien hij integratie tussen een door Nsecure ontwikkeld programma en een ander
programma tot stand wenst te brengen, de daartoe noodzakelijke informatie bij Nsecure
op te vragen. Nsecure is bereid deze informatie op redelijke voorwaarden aan de klant
ter beschikking te stellen.
18.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet
bepaald, is de klant niet gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk te modificeren
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nsecure. Nsecure is steeds
gerechtigd toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te
verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering
van de door klant gewenste modificaties. De klant draagt het volledige risico van alle
door of in opdracht van de klant door derden – al dan niet met toestemming van
Nsecure – aangebrachte modificaties.
18.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, strekt de verplichting tot
terbeschikkingstelling door Nsecure en het gebruiksrecht van de klant zich uitsluitend
uit tot de zogeheten objectcode van de software. Het gebruiksrecht van de klant strekt
zich niet uit tot de broncode van de software. De broncode van de software en de bij de
ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie worden nimmer
aan de klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de klant bereid is voor de
terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen, zijn in de verplichtingen van Nsecure niet begrepen het onderhoud
van de software en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de
software.
18.5 De klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de software te
beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
18.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag de klant de software uitsluitend in en
ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het
beoogde doel. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant de software niet
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals “timesharing”, “application service provision”, “software as a service” en “outsourcing”.
18.7 Het gebruiksrecht zoals omschreven in dit artikel eindigt onmiddellijk wanneer de klant
of een derde een aanvraag tot surseance van betaling of faillissement van de klant
indient, hem surseance wordt verleend, dan wel hij in staat van faillissement wordt
verklaard.

19. Application service provision, SaaS en computerservice
19.1 Indien overeengekomen is dat Nsecure diensten verricht op het gebied of onder de
naam van Application Service Provision (ASP), Software as a Service (SaaS) en/of
computerservice, geldt in aanvulling op de overige voorwaarden het volgende.
19.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor het
beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze
waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. De klant is tevens verantwoordelijk
voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in
een gezagsverhouding tot de klant staan.
19.3 Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de klant zelf de op zijn eigen
apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen
en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en
gebruiksomgeving aanpassen en de door de klant gewenste interoperabiliteit
bewerkstelligen.
19.4 De klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Nsecure hem verstrekt
om toegang te kunnen verkrijgen tot de portal. De inloggegevens zijn niet
overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de klant. De
klant is verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal
de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. De klant is aansprakelijk voor ieder
gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
19.5 Nsecure is bevoegd de inloggegevens van de klant te blokkeren indien Nsecure dit
nodig vindt, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, niet toegestaan gebruik, (een vermoeden
van) fraude of indien de klant zijn betalings- of andere verplichtingen niet nakomt.

20. Hosting computercapaciteit en datalijnen
20.1 Indien overeengekomen is dat Nsecure diensten verricht op het gebied van hosting
computercapaciteit en datalijnen, geldt in aanvulling op de overige voorwaarden het
volgende.
20.2 Het is de klant verboden om de hosting service en datalijnen te gebruiken voor de
opslag van bestanden in strijd met relevante wet- en regelgeving of in strijd met
(auteurs)rechten van derden. De klant is gehouden om de hosting service en datalijnen
op normale wijze te gebruiken, waarbij in ieder geval handelingen als spamming, email laster en hacking (en overige vergelijkbare handelingen) niet zijn toegestaan, noch
het verwerken, opslaan, gebruiken of verzenden van aanstootgevend,
(kinder)pornografisch, beledigend, lasterlijk, smadelijk, haatzaaiend, gewelddadig en/of
racistisch materiaal.
20.3 Nsecure zal zich inspannen om de door haar met de klant overeengekomen datalijnen
en computercapaciteit aan de klant ter beschikking te stellen. Nsecure verstrekt geen
garantie ter zake van tijdigheid, beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van de datalijnen.

21. Overmacht
21.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt hier verstaan: elke niet
aan de schuld in subjectieve zin van Nsecure te wijten omstandigheid die maakt dat het
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
voor Nsecure onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een
gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder – maar uitdrukkelijk
niet beperkt tot – overmacht en/of wanprestatie (“toerekenbare niet-nakoming”) en/of
onrechtmatig handelen aan de zijde van derden die bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn betrokken, ziekte van personeel, stakingen, brand, diefstal, in-, uiten/of doorvoerverboden, transportproblemen, computerstoringen en storingen in
(communicatie)netwerken, abnormale weersomstandigheden, vorst, stormschade en
andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, kernrampen, oorlog en/of
oorlogsdreiging.
21.2 In geval van overmacht is Nsecure gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een
gedeelte daarvan op te schorten en kan de klant geen nakoming of schadevergoeding
vorderen.
21.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen
bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Nsecure haar
verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij
steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs en/of vergoeding.
21.4 Nsecure heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat
zij haar verbintenis had moeten nakomen.
22. Aansprakelijkheid en vrijwaring
22.1 Onverminderd hetgeen in de bovenstaande artikelen is bepaald, geldt ter zake van de
aansprakelijkheid van Nsecure voor schade die door de klant en/of derden wordt
geleden en ter zake van de vrijwaring van Nsecure door de klant de volgende regeling.
22.2 De totale aansprakelijkheid van Nsecure uit welken hoofde ook is beperkt tot het
bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om
welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht
plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Nsecure uit welken hoofde ook per
gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis
geldt, beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de producten, diensten
en/of software in kwestie, dat wil zeggen de prijzen en vergoedingen exclusief
omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten, met een
maximum van € 100.000 (honderdduizend euro). Indien de overeenkomst een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de genoemde netto
factuurwaarde gesteld op het totaal van de prijzen en vergoedingen exclusief
omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten bedongen voor 1
jaar.
22.3 Nsecure is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken
als omschreven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering.
Nsecure is dus onder meer niet aansprakelijk voor – en de klant dient zich te verzekeren
tegen – indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant,
verlies van klanten, verminderde goodwill, reputatieschade en schade wegens
verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
22.4 Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, geldt dat Nsecure
niet aansprakelijk is voor schade verband houdende met het gebruik van producten,
diensten en software van derden, ook voor zover dit gebruik niet door de klant aan
Nsecure is voorgeschreven, en dat Nsecure evenmin aansprakelijk is voor
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
tekortkomingen en fouten van derden die zij bij de uitvoering van een overeenkomst
heeft ingeschakeld, ook voor zover deze inschakeling niet op last van de klant is
geschied. In geen geval is Nsecure verder aansprakelijk dan de genoemde derden
aansprakelijk zijn jegens Nsecure. De klant machtigt Nsecure eventuele door derden
bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
22.5 In geen geval zal Nsecure aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door of verband
houdende met wijzigingen, werkzaamheden en dergelijke aan de door Nsecure
geleverde producten, diensten en/of software, indien deze in strijd met de overeenkomst
en/of deze voorwaarden zijn aangebracht of uitgevoerd.
22.6 Voor zover nakoming door Nsecure niet blijvend onmogelijk is, ontstaat
aansprakelijkheid van Nsecure wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een verbintenis slechts indien de klant Nsecure onverwijld schriftelijk in gebreke
heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij
een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en Nsecure ook na
verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar
verbintenis.
22.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant
de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat de klant bekend is geworden met
de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan
Nsecure meldt.
22.8 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1
jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
22.9 De klant dient Nsecure te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens
derden op Nsecure zou kunnen rusten met betrekking tot door Nsecure geleverde of te
leveren producten, diensten en/of software. De klant dient de redelijke kosten van
verweer tegen aanspraken van derden aan Nsecure te vergoeden.
22.10Nsecure zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en de
klant zal niet verplicht zijn Nsecure te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nsecure of tot haar bedrijfsleiding
behorende leidinggevende ondergeschikten.
22.11De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich
hiertegen verzetten.
23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
23.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen
alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband
met een overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden
beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, onverminderd de
bevoegdheid van Nsecure om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde
rechter.
24. Wijziging voorwaarden
Nsecure heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen
gaan in 3 (drie) maanden na dagtekening van het bericht waarmee Nsecure de wijziging
aan de klant aankondigt. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op
overeenkomsten tussen Nsecure en de klant, gesloten na genoemde wijziging. Tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de nieuwe voorwaarden eveneens van
toepassing zijn op lopende overeenkomsten, tenzij de klant, binnen 14 (veertien) dagen
Algemene Verkoop Voorwaarden Nsecure , v.december 2014
na de aankondiging van de voorgenomen wijzigingen van de voorwaarden, aan Nsecure
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de desbetreffende overeenkomst te willen
beëindigen, in welk geval de opzeggingstermijn van artikel 3.4 van deze voorwaarden
geldt. Gedurende de opzeggingstermijn blijven de bestaande voorwaarden van
toepassing.
december 2014