Spring naar content

Privacy Policy

Met deze privacyverklaring willen wij u duidelijk maken waarom wij, via onze website, bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u verstrekken.
De website www.yimaccess.nl is eigendom van Nsecure BV.
Gebruikte termen
In deze verklaring worden een aantal termen gebruikt, deze zijn hieronder toegelicht:
 • Verwerkingsverantwoordelijke: bepaalt doel en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Dit is Nsecure.
 • Betrokkene: de persoon van wie de gegevens worden verwerkt. Dit bent u.
 • Persoonsgegevens: alle informatie die naar u als uniek identificeerbaar persoon te herleiden is.
 • Verwerken: alle handelingen die wij met uw persoonsgegevens verrichten, zoals opslaan, wijzigen of verwijderen
Verwerkingsverantwoordelijke
Nsecure is er, voor de verwerkingen waarvoor wij het doel en de middelen bepalen, verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG):
Nsecure Functionaris Gegevensbescherming
Lübeck 1 Tel. 088 123 9000
2993 LK Barendrecht

088 123 9000
Verwerkte gegevens
Als u gebruik maakt van onze website, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze gegevens omvatten:
Via het contactformulier: uw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.
Wat doen wij met uw gegevens?
Nsecure mag uw gegevens alleen gebruiken voor specifieke, rechtmatige doelen. Dit zijn:
 • Vragen en/of verzoeken te behandelen die u indient via het contactformulier en hierover contact met u te onderhouden.
 • Onze website te verbeteren.
Vanuit welke grondslag gebeurt dit?
Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moeten wij gebruik kunnen maken van één van de zes grondslagen uit de AVG. De grondslag die wij bij de verwerking van de hierboven genoemde gegevens hanteren is “gerechtvaardigd belang”. Dit houdt in, dat deze verwerkingen noodzakelijk zijn om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten.
Doorgifte van persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan onze leveranciers, bijvoorbeeld:
Wij werken samen met een bedrijf dat onze website host. Gegevens die u invult in het contactformulier worden bewaard op een server in het datacenter van deze leverancier. Wij maken afspraken met deze partij(en) over de beveiliging van deze gegevens en leggen die vast in een verwerkersovereenkomst.
Beveiliging van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken, moeten wij goed beveiligen. De maatregelen die wij hebben genomen zijn zowel technisch, fysiek als organisatorisch van aard. Nsecure is gecertificeerd conform de internationale norm voor informatiebeveiliging ISO 27001.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Nsecure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, en nooit langer dan een eventuele wettelijk toegestane termijn. Zo verwijderen we de gegevens die u invult in het contactformulier na één maand.
Uw privacyrechten
In de privacywetgeving is vastgelegd dat u als betrokkene een aantal rechten heeft:
 • Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG): wij moeten u op de hoogte brengen als wij gegevens van u verwerken en u informeren over de doeleinden hiervan. Die informatie is opgenomen in dit privacy statement.
 • Recht van inzage (artikel 15 AVG ): u heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken als Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG): u heeft het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens die van u verwerken door ons te laten corrigeren.
 • Recht op vergetelheid (artikel 17 AVG): u heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen, mits wij vanuit wettelijk oogpunt niet verplicht zijn deze gegevens te bewaren of een andere legitieme reden hebben hiervoor.
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG): u heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, bijvoorbeeld als de juistheid van de gegevens door u wordt betwijfeld.
 • Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG): u heeft het recht de door ons verwerkte gegevens van u in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en ons te verzoeken deze gegevens rechtstreeks door te zenden aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Dit geldt alleen als wij deze gegevens van u verwerken op basis van toestemming of uitvoering van een overeenkomst.
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG): u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG): wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling.
U kunt uw verzoeken in het kader van deze rechten sturen aan: . Nsecure behandelt uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 4 weken.
Informatiebeveiliging
Nsecure heeft altijd veel aandacht voor de veiligheid van haar dienstverlening. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen heeft Nsecure zich ISO27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd.
Cookies
Lees hier hoe Nsecure omgaat met Cookies en onze cookieverklaring.
Nsecure en andere websites
Op nsecure.nl wordt u met hyperlinks verwezen naar andere websites. Nsecure draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens.
Vragen of klachten
Mocht u een vraag of klacht hebben over de manier waarop Nsecure met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact met ons op via